Ping Zhang  —  Publications

Google Scholar Page

Lab Github (code & data)

2024

2023

2022

  • DeepDRiD: Diabetic retinopathy—grading and image quality estimation challenge
    Ruhan Liu, Xiangning Wang, Qiang Wu, Ling Dai, Xi Fang, Tao Yan, Jaemin Son, Shiqi Tang, Jiang Li, Zijian Gao, Adrian Galdran, J.M. Poorneshwaran, Hao Liu, Jie Wang, Yerui Chen, Prasanna Porwal, Gavin Siew Wei Tan, Xiaokang Yang, Chao Dai, Haitao Song, Mingang Chen, Huating Li, Weiping Jia, Dinggang Shen, Bin Sheng, Ping Zhang
    Patterns 3:100512, 2022 (DeepDRiD, a labeled dataset for diabetic retinopathy)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012 and Earlier